Chairman

Hung-Hui Chen

Associate Professor

Hung-Hui Chen

Email

j1203035@must.edu.tw