Associate Professor

Chin-An Wang 王進安

Associate Professor

Chin-An Wang 王進安

Email

caw@must.edu.tw

Tel

03-5593142#3000,3014

Paih-Shiang Wang 王派祥

Associate Professor

Paih-Shiang Wang 王派祥

Email

rhiauping21@must.edu.tw

Tel

03-5593142#3022

Fu-Hua Jen 任復華

Associate Professor

Fu-Hua Jen 任復華

Email

alanjen@must.edu.tw

Tel

03-5593142#3012

Jen-Chang Lin 林礽昌

Associate Professor

Jen-Chang Lin 林礽昌

Email

jcl@must.edu.tw

Tel

03-5593142#3005,3029

Hsin-Te Liao 廖信德

Associate Professor

Hsin-Te Liao 廖信德

Email

liao@must.edu.tw

Tel

03-5593142#3003,1450

Lu-Fang Chen 陳璐芳

Associate Professor

Lu-Fang Chen 陳璐芳

Email

tinahsinchu@gmail.com

Tel

03-5593142#3017,1655

Jen-Chao Tai 戴任詔

Associate Professor

Jen-Chao Tai 戴任詔

Email

tjc@must.edu.tw

Tel

03-5593142#3003

Yin-Tung Sun 孫殷同

Associate Professor

Yin-Tung Sun 孫殷同

Email

yin.tung.a.sun@gmail.com

Tel

03-5593142#3011