Section Chief

Chen, Lu-Fang

Associate Professor

Chen, Lu-Fang

Email

tinahsinchu@gmail.com

Tel

+886-3-5593142 ext. 1701、3017

Kuo, Yih-Yueh

Associate Professor

Kuo, Yih-Yueh

Email

yykuo@must.edu.tw

Tel

+886-3-5593142 ext. 1270、1514

Po,Yu-Wei

Lecturer

Po,Yu-Wei

Email

poyuway@must.edu.tw

Tel

+886-3-5593142 ext. 3220、1251